Общи условия | Пътна Помощ гр.София | Найс Транс

Пътна помощ|Найс Транс

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА https://avto-pomosht.com/

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Найс Транс ЕООД, ЕИК 205845623. (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на уеб-сайта https://avto-pomosht.com (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

 

Чл. 2. (1) Информация относно Найс Транс ЕООД:
Наименование: Найс Транс ЕООД
ЕИК: 205845623

МОЛ: Борис Петров Несторов
Седалище и адрес на управление: гр.София,кв.Обеля, ул."3"-та, No.14.
Данни за кореспонденция: гр.София,кв.Обеля, ул."3"-та, No.14.
(2) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
е-mail: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 
Чл. 3. Сайтът ……………. предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, възможност за публикуване на мнения и коментари, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.


III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

 

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 17/09/2019 г.

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИТЕ

 

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.

 

II.КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ ?

 

Бисквитките представляват кратък текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт и помагат на уеб сайта да запомни информация за вашето посещение и предпочитания, като език или други персонални настройки.Запазването на бисквитките улеснява всяко ваше следващо посещение на уеб сайта и ще направи сайта много по-функционален.Бисквитките се инсталират чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на или на сървъра към трето лице.

 

III.ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ ?

 

Основно бисквитките се използват от уеб сайтовете, за да "различават" и "запомнят" своите посетители, идентифицирани потребители или анонимни. Също така бисквитките се използват за запомняне на предпочитанията на потребителите и състоянието на дадена функционалност, услуга или особеност в сайта, като предпочитан език, състояние на навигационно меню, цвят на фона, тема на дизайна, съгласяване с ползването на бисквитки, добавени продукти в кошницата.

 

IV.КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ ?

 

Ние използваме два вида бисквитки: 

 

 • Временни бисквитки -  те представляват временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия

 

 • Постоянни бисквитки - те остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя, постоянните бисквитки най-често се употребяват от услуги за анализ и статистики за посещенията на даден сайт или от услуги и компании за реклама в уеб пространството и остават в браузъра след като той бъде затворен, поради това постоянните бисквитки са наричани още и проследяващи.

 

V.ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВАТ БИСКВИТКИТЕ ОТ ТОЗИ САЙТ ?

 

Бисквитките, които събираме при посещение на нашият сайт са три типа:

 

 • Бисквитките необходими за правилното функциониране на уеб сайта
 • Бисквитки за анализ на трафика и посещенията на уеб сайта
 • Бисквитки за реклама и рекламодатели.
 • Анонимизирана форма на IP адреса на компютъра, който изпраща заявката
 • Дата и време на посещението на сайта
 • Име на посетената страница
 • Идентификация на сесията URL адреса
 • Информация за версията на използвания браузър
 • Операционната система на потребителя.

 

VI.КЪДЕ СЕ ЗАПИСВАТ БИСКВИТКИТЕ ?

 

Независимо по какъв начин бъдат зададени и настроени бисквитките те се записват от уеб браузъра в системното му пространство на устройството на посетителя на уеб сайта и при всяка следваща заявка или посещение, направена от браузъра към сайта-източник на бисквитките, информацията в нея се връща обратно.

 

VII.БЛОКИРАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ

 

Блокирането използването на бисквитките за уеб браузърите, може да ограничат някой от функциите на уеб сайта и да създадат неизправности и грешки.

 

VII.СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Ако искате да се свържете с нас, за да разберете повече за тази Политика или искате да се свържете с нас по всеки въпрос, свързан с правата на личността и вашата лична информация, можете да изпратите имейл на info@avto-pomosht.com